ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

WOLVENBERG NV

1. ALGEMEEN

1.1 Alle bestellingen uitgaande van klant-koper en alle offertes, orderbevestigingen, facturen en andere documenten uitgaande van Wolvenberg en overeenkomsten tussen klant-koper en Wolvenberg zijn onderworpen aan deze verkoop- en leveringsvoorwaarden.
Deze kunnen tevens worden geraadpleegd op de website van Wolvenberg: www.wolvenberg.com.

1.2 Klant-koper wordt geacht onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van klant-koper die afwijken van onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden van Wolvenberg zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan Wolvenberg, tenzij in het geval Wolvenberg deze voorafgaand aan enige contractsluiting uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

1.3 De nietigheid of onafdwingbaarheid van één der clausules van onderhavige verkoop -en leveringsvoorwaarden brengt de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige clausules niet in het gedrang.

1.4 Voor zover onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandstalige tekst bij verschillen steeds beslissend.

 

 2. INHOUD CATALOGUS EN WEBSITE

2.1 De inhoud van de catalogi en de website is niet alles omvattend en de daarin opgenomen gegevens zoals maar niet beperkt tot maten, artikelen, prijzen, eigenschappen, voorstellingen zijn louter indicatief en niet bindend in hoofde van Wolvenberg.

2.2 De inhoud van de catalogi en website en de daarin opgenomen gegevens kunnen te allen tijde worden gewijzigd door Wolvenberg zonder voorafgaande verwittiging.

 

3. OFFERTES UITGAANDE VAN WOLVENBERG - BESTELLINGEN UITGAANDE VAN KLANT-KOPER-ORDERBEVESTIGINGEN UITGAANDE VAN WOLVENBERG

3.1 Offertes uitgaande van Wolvenberg zijn bindend voor de opgegeven duurtijd ervan (geldigheidsdatum).

3.2 Een bestelling door klant-koper wordt door Wolvenberg nog eens bevestigd bij wijze van orderbevestiging.Wolvenberg kan evenwel afzien van hiervoor vermelde orderbevestiging, zonder dat dit afbreuk doet aan de toepasselijkheid van onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden.

3.3 Bij verschil tussen de bestelling uitgaande van klant-koper en de orderbevestiging of offerte van Wolvenberg is uitsluitend de offerte of orderbevestiging van Wolvenberg bindend.

 

4. PRIJZEN EN PRIJSWIJZIGINGEN

4.1 Prijzen zijn exclusief btw en andere eventueel door de overheid geheven belastingen en taksen.

4.2 Wolvenberg kan te allen tijde haar prijzen aanpassen.

4.3 Prijswijzigingen hebben geen invloed op lopende overeenkomsten met klant-koper en op lopende offertes  waarvan de duurtijd niet is verstreken .

 

 5. LEVERING - LEVERINGSMODALITEITEN EN RISICO-OVERDRACHT

5.1 Levertermijn: Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen, zijn de opgegeven leveringstermijnen indicatief en niet bindend in hoofde van Wolvenberg.

5.2 Plaats levering:Behoudens anders is overeengekomen, worden de goederen geleverd en ter beschikking gesteld van klant-koper in de magazijnen van Wolvenberg.
Klant-koper staat alsdan in voor het vervoer en dient de goederen af te halen en in ontvangst te nemen in de magazijnen van Wolvenberg binnen de 5 werkdagen na verzoek tot afhaling door Wolvenberg. Onder werkdagen wordt verstaan: alle dagen behalve zaterdagen en zondagen en Belgische wettelijke feestdagen.
Het niet- afhalen door klant-koper van de goederen geeft Wolvenberg het recht de goederen voor rekening en op risico van klant-koper op te slaan. Klant-koper is in dat geval opslagkosten aan 0,5% van de koopsom per begonnen maand verschuldigd.
In het geval overeengekomen is dat Wolvenberg instaat voor het vervoer, heeft Wolvenberg, bij gebreke aan enig akkoord over de wijze van vervoer, de keuze mbt de transporteur en reizen de goederen sowieso voor rekening en risico van klant-koper. De geleverde goederen blijven eigendom van Wolvenberg tot volledige betaling door klant-koper van de volledige koopsom, intresten en kosten. Niettemin gaat het risico met betrekking tot de goederen over op het moment van levering.

 

6. KLACHTEN - AANSPRAKELIJKHEID - GARANTIE

6.1 ZICHTBARE GEBREKEN EN NON-CONFORMITEIT.
Klant-koper dient de geleverde goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken op zichtbare gebreken en zichtbare non-conformiteiten. Alle klachten omtrent zichtbare gebreken en non-conformiteiten zoals onjuiste levering, beschadiging van goederen en onjuiste hoeveelheden etc, dienen schriftelijk en gedetailleerd te worden ingediend per email (customersservice@wolvenberg.com) binnen de 48 uren na levering en vóór elke behandeling of gebruik van de geleverde goederen door klant-koper.

6.2 VERBORGEN GEBREKEN EN VERBORGEN NON-CONFORMITEIT.
Klachten met betrekking tot verborgen gebreken of verborgen non-conformiteiten dienen te worden ingediend per aangetekend schrijven aan Wolvenberg binnen de 8 werkdagen na ontdekking ervan, doch uiterlijk binnen de 12 maanden na de levering.
Klant-koper dient de gebrekkige goederen sowieso ter beschikking te houden van Wolvenberg.
Ingeval van tijdige en gegronde klacht wegens verborgen non-conformiteit of verborgen gebrek heeft klant-koperenkel de keuze om een vordering tot teruggave van de gebrekkige goederen in te stellen, zonder dat klant-koper enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.In ieder geval is de garantieverplichting in hoofde van Wolvenberg ten allen tijde beperkt tot de door de producent van de te leveren goederen gegeven garantie. Dergelijke garantie is sowieso beperkt tot vervanging of herstel van het geleverd goed en garantie is enkel toepasselijk in geval van juist gebruik van de geleverde goederen in normale omstandigheden.

6.3 UITSLUITING INDIRECTE EN GEVOLGSCHADE
De aansprakelijkheid van Wolvenberg is ten aanzien van de klant te allen tijde beperkt tot het bedrag van de koopprijs van de verkochte goederen zoals vermeld op de factuur, met expliciete uitsluiting van enige indirecte, speciale, incidentele, punitieve schade, gevolgschade of productschade, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis- en verblijfkosten, vermindering van winst, bedrijfsstagnatie. Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting van klant-koper ten aanzien van de in geschil zijnde goederen niet opgeschort.

 

7. PRIJS EN BETALING

7.1 Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak, zijn alle facturen van Wolvenberg contant en onmiddellijk betaalbaar te Kontich (België), in Euro.

7.2 Het factuurbedrag is netto betaalbaar. Disconto voor onmiddellijke betaling dient schriftelijk en vooraf te zijn overeengekomen. Bank- en discontokosten zijn ten laste van klant-koper.

7.3 Elk protest mbt facturen van Wolvenberg dient schriftelijk en omstandig gemotiveerd te gebeuren, binnen de 8 werkdagen na factuurdatum.

7.4 Bij niet betaling van de facturen van Wolvenberg op vervaldag is klant-koper, van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden tot betaling aan Wolvenberg van een vergoeding ten belope van 10% op het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 100,-€ ten titel van schadevergoeding. Daarenboven zal klant-koper, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gehouden zijn tot betaling aan Wolvenberg van een nalatigheidsinterest ten belope van 1% per begonnen maand. Verder vervallen alle aan klant-koper toegestane betalingsfaciliteiten en worden alle overige openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar. Wolvenberg behoudt zich tevens het recht voor verdere leveringen op te schorten in geval klant-koper de overeengekomen betalingsvoorwaarden niet naleeft.

 

8. OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

8.1 Indien klant-koper zijn verplichtingen niet nakomt, waaronder zijn verplichtingen om de prijs te betalen en de goederen in ontvangst te nemen, is Wolvenberg gerechtigd om de koopovereenkomst door een enkele schriftelijke verklaring en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden ten laste van koper en is Wolvenberg gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 30% van hetgeen klant-koper bij uitvoering van de overeenkomst aan Wolvenberg zou hebben moeten voldoen, onverminderd het recht van Wolvenberg op volledige vergoeding van kosten en schade, en zonder dat klant-koper enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.

8.2 Annulering door klant-koper van een gesloten overeenkomst kan alleen plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke toestemming van Wolvenberg. Indien Wolvenberg akkoord gaat met de annulering, is koper aan Wolvenberg een schadevergoeding verschuldigd van tenminste 30 % van hetgeen klant-koper bij uitvoering van de overeenkomst aan Wolvenberg zou hebben moeten voldoen, onverminderd het recht van Wolvenberg op volledige vergoeding van kosten en schade, en zonder dat koper enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.

 

9. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Alle overeenkomsten tussen klant-koper en Wolvenberg en geschillen daaromtrent worden beheerst door het Belgisch recht met uitzondering van het Weens koopverdrag dd. 11.4.1980. Voor eventuele geschillen tussen partijen zijn naar keuze van eiser de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, departement Antwerpen of de rechtbanken van de woonplaats van verweerder uitsluitend bevoegd.

Wolvenberg V2.0